InspirID, Petrus Driessenstraat 44/46, Groningen, welke is ingeschreven onder nr. 01144628 bij de KvK te Groningen

1. Op alle door InspirID uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk door InspirID zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.

2. De wederpartij kan een optie op de faciliteiten van InspirID aanvragen. InspirID doet alsdan een aanbieding middels een offerte met vermelding van de geldigheidsduur en de kosten. De wederpartij dient zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen aan InspirID kenbaar te maken al dan niet gebruik te willen maken van de faciliteiten van InspirID. InspirID neemt contact op met de eerste aanvrager wanneer er eenzelfde optie door een derde wordt aangevraagd. De eerste aanvrager dient dan onverwijld te beslissen of de optie omgezet kan worden in een definitieve reservering of de optie moet worden ingetrokken.

3. Wanneer de reservering definitief is wordt deze bevestigd middels een ondertekend locatiehuurcontract en de betaling van een voorschotnota (50% van de huursom) zoals die door de aanvrager is ontvangen.

4. Alle door InspirID vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De door InspirID opgegeven prijzen zijn inclusief eventuele vergoedingen voor gas, water, elektra, schoonmaak etc. Gebruik van extra faciliteiten als catering, uitbreiding van de uren of andere faciliteiten/ diensten worden berekend op basis van nacalculatie. Voor gebruik van buitengewone nutsvoorzieningen (zoals krachtstroom) wordt een bedrag van € 150,00 exclusief BTW per keer in rekening gebracht.

5. Betaling dient te geschieden, indien niet anders is overeengekomen, binnen veertien dagen na factuurdatum. InspirID kan een borgsom van de wederpartij verlangen.

6, Wanneer betaling van een factuur niet heeft plaatsgevonden binnen veertien dagen na factuurdatum, is InspirID gerechtigd aan de wederpartij een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van de wettelijke 2% - gerekend vanaf de factuurdatum - over het totale bedrag van de factuur. InspirID is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en de rente van de wederpartij te vorderen alle incassokosten die door niet-betaling zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De door de Klant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de Klant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

7. De wederpartij kan een gesloten overeenkomst zonder opgaaf van redenen annuleren. In dat geval is de wederpartij gehouden om aan InspirID een vergoeding te betalen gelijk aan het hierna genoemde gedeelte van de verschuldigde totale prijs. Deze vergoeding bedraagt:
*10% van de huursom in geval van annulering tot tien weken vóór de ingangsdatum van de huur,
*50% van de huursom bij annulering korter dan tien weken en langer dan vier weken vóór de ingangsdatum van de huur,
*100% van de huursom bij annulering korter dan vier weken vóór de ingangsdatum van de huur of van het gehuurde geen gebruik maakt, om welke reden dan ook, zelfs indien er sprake is van overmacht.
De verschuldigde vergoeding dient te zijn betaald binnen 14 dagen na verstrekking van een factuur ter zake door InspirID.

8. InspirID aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel op de overeengekomen dag niet beschikbaar zijn van de betreffende locatie door overmacht behoudens in geval de oorzaak direct aan enig handelen dan wel nalaten van InspirID te wijten zou zijn. Onder overmacht zal in ieder geval worden verstaan bedrijfsbelemmerende omstandigheden, zoals staking, brand, vorst, overstroming, weigeren vergunningen door de overheid, oproer, mobilisatie, oorlog enz.

9. De wederpartij is gehouden het gehuurde slechts te gebruiken voor dat doel waarvoor de overeenkomst met InspirID is aangegaan en welk doel daarbij aan InspirID is meegedeeld. De wederpartij staat jegens InspirID in voor alle personen die zich op uitnodiging van de wederpartij of anderszins wegens enige relatie met de wederpartij in of in de nabijheid van de door InspirID aan de wederpartij verhuurde locatie bevinden. De wederpartij is jegens InspirID aansprakelijk voor alle door deze personen veroorzaakte schade, uit welke hoofde dan ook en/ of hoe ook ontstaan, zulks onverminderd de aanspraken welke InspirID jegens die personen heeft. De wederpartij draagt er in alle redelijkheid zorg voor dat omwonenden van het gehuurde en, in voorkomende gevallen, van de aan het gehuurde vast gebouwde gebouwen geen overlast van de activiteiten van de wederpartij zullen ondervinden. De wederpartij dient zich aan de voor de locatie geldende specifieke geluidsnormen te houden en dient daarbij rekening te houden met eventuele versterkte muziek. De wederpartij dient zich te houden aan de huisregels van InspirID.

10. De wederpartij staat ervoor in dat de in de locatie te houden activiteiten op geen enkele wijze stuitend zullen zijn, beledigend dan wel indruisen tegen de wet of de goede zeden, een en ander naar het oordeel van InspirID. Bij overtreding van dit artikel is InspirID bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en behoudt zich het recht voor compensatie te eisen voor de gederfde huurinkomsten.

11. De overeengekomen gebruiksperiode omvat mede de tijd benodigd voor het inbrengen en verwijderen van aan huurder toebehorende goederen in en uit de gehuurde locatie. Voor overschrijding van de gebruiksperiode van het gehuurde respectievelijk op-en afbouw ten behoeve van het evenement die buiten de overeengekomen huurperiode plaatsvindt, is toestemming van InspirID vereist.

12. Direct na een evenement dient de locatie te worden ontruimd, (veeg-) schoongemaakt te worden en te worden opgeleverd in de staat waarin de huurder deze aantrof, een en ander ten genoegen van InspirID. De wederpartij is verantwoordelijk voor de afvoer van materialen, afval e.d. Het inbrengen en verwijderen van goederen in en uit de locatie dient te geschieden onder toezicht en op aanwijzing van InspirID of iemand namens deze.

13. De wederpartij is volledig verantwoordelijk, en dient tijdig zorg te dragen, voor het verkrijgen van vergunningen voor zover deze overeenkomstig wettelijke voorschriften vereist zijn voor de bijeenkomst.

14. Het is de wederpartij behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet toegestaan bouwkundige voorzieningen, tijdelijke extra aansluitingen enz. in het gebouw te treffen, daaronder begrepen het slaan van spijkers in muren, vloer of houtwerk, het ophangen aan het gebouw van lichten e.d., alles in de ruimste zin des woord. Het bedienen van technische apparatuur van het gehuurde alsook het betreden van de dienstruimten mag uitsluitend geschieden in overleg met InspirID en is geheel op eigen risico. Voor zover van toepassing dient door of namens de wederpartij uiterlijk zes weken vóór het evenement aan InspirID een draaiboek ter goedkeuring te worden voorgelegd, waarin in ieder geval zijn opgenomen de stroomvoorzieningen waarvan men gebruik wil maken alsmede de inrichting van de locatie. InspirID verplicht zich dit plan binnen twee weken beoordeeld te hebben. Apparatuur die door of namens huurder op de locatie wordt gebruikt, dient te voldoen aan NEN 3040.

15. InspirID is niet aansprakelijk voor de bezittingen van derden die zich in de locatie bevinden en is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade of letsel aan personen en zaken.

Groningen, 24 december 2010